เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ